• Statutaire regelgeving contributie

  Alle leden van RKSV De Ster zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door het dagelijks bestuur, in opdracht van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, met een verschillend bedrag aan contributie. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  Ieder lid van de vereniging heeft de mogelijkheid om (een deel) van zijn/haar contributie terug te verdienen door binnen de vereniging op reguliere basis actief te zijn als kaderlid (vrijwilliger). Onder een kaderfunctie wordt verstaan het vervullen van een functie als bestuurslid, commissielid, (jeugd)trainer/leider, e.d. Het bestuur bepaalt welke spelende leden onder deze kortingsregeling vallen en berekent het betreffende kortingspercentage (dat naar rato van de inzet wordt bepaald.

  Contributie betaling via Clubcollect
  Het innen van de contributie is altijd een zware administratieve klus gebleken. Zeker gezien het feit dat velen gespreid wensen te betalen. Daarom is de inning uitbesteed aan clubcollect, een instantie die de contributieinning verzorgt voor duizenden andere sportverenigingen in Nederland.

  Bij aanvang van het seizoen ontvang je een betaalverzoek per e-mail met verdere uitleg. Via een link in die e-mail kun je inloggen op een persoonlijke pagina en aangeven hoe (in termijnen of in eens) je de contributie wilt betalen. Wel zo makkelijk voor jou….en voor onze ledenadminstratie.

 • Contributie overzicht seizoen 2023/ 2024

  Senioren (selectie) vanaf 19 jaar  €   215,00
  Senioren (lagere elftallen) vanaf 19 jaar  €   195,00
  Senioren 7 x 7 competitie  €     85,00
  Veteranen  €   135,00
  JO19/JO18 (17 en 18 jaar)  €   170,00
  JO17/JO16 (15 en 16 jaar)  €   170,00
  JO15/JO14 (13 en 14 jaar)  €   160,00
  JO13/JO12 (11 en 12 jaar)  €   160,00
  JO11/JO10 (9 en 10 jaar)  €   145,00
  JO9/JO8 ( 7 en 8 jaar)  €   145,00
  JO7  €   130,00
  JO6  €     60,00
  Niet spelend lid(geen lid KNVB alleen trainen)  €     75,00
  Steunende Leden  €     50,00
  Walking Football  €     80,00
  Korting 2e en volgende jeugd gezinslid  €    -25,00
  Korting spelende vrijwilliger in overleg
     
 • In specifieke gevallen waarbij leden slechts sporadisch aktief kunnen zijn (bijvoorbeeld gescheiden gezinnen) bestaat de mogelijkheid een aangepast tarief aan te vragen. Voor deze en andere vragen neem je contact op met onze administratie : leden@svdester.nl

  Mocht je inschrijven na 01/01/2024 dan passen wij het tarief aan op de resterende looptijd van het seizoen.

  Verplichting
  Je betaalt contributie voor lidmaatschap van onze vereniging. Voldoe deze bijdrage op tijd. De inkomsten uit contributie zijn slechts een fractie van de bedragen die de vereniging maakt om het complex te kunnen bespelen , de materialen en te schaffen en de verplichtingen jegens KNVB te voldoen !

  Bij het niet tijdig betalen van de contributie is de club genoodzaakt over te gaan tot schorsing danwel royement. Bij openstaande vorderingen kun je bovendien niet worden overgeschreven naar een andere club. 

  Terugvordering
  De contributie dient te worden voldaan voor het gehele seizoen. In geval van een zware blessure, verhuizing of andere geldige reden kan er een verzoek tot restitutie worden gedaan. Het dagelijks bestuur van de vereniging zal dit al dan niet honoreren en de penningmeester hiertoe machtigen.  

  In geval van een royement wordt er in principe geen contributie teruggestort.

  Overschrijven
  Indien een Lid ervoor kiest om over te schrijven naar een andere vereniging dan dient aan de gehele contributieverplichting te zijn voldaan. De technische overschrijving (sportlink) wordt geblokkeerd totdat het betreffende lid aan alle verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt ook voor clubkleding die ten alle tijden moet zijn ingeleverd voordat iemand de club kan verlaten.

  Overige
  In alle andere gevallen en disputen beslist het dagelijks bestuur over bedrag en procedure.