Contributie Reglement en Kosten

STATUTAIRE REGELGEVING CONTRIBUTIE

Alle leden van RKSV De Ster zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door het dagelijks bestuur, in opdracht van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, met een verschillend bedrag aan contributie. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Ieder lid van de vereniging heeft de mogelijkheid om (een deel) van zijn/haar contributie terug te verdienen door binnen de vereniging op reguliere basis actief te zijn als kaderlid (vrijwilliger). Onder een kaderfunctie wordt verstaan het vervullen van een functie als bestuurslid, commissielid, (jeugd)trainer/leider, e.d. De ledenadministratie bepaalt, al dan niet in overleg met de financiële Commissie, welke spelende leden onder deze kortingsregeling vallen. Korting op de contributie is niet mogelijk indien de verrichte activiteiten op een andere wijze in contanten wordt vergoed. De hoogte van de korting is in principe 50 % van de te betalen contributie. Jeugdtrainers kunnen door het DB volledig vrijgesteld worden van het betalen van contributie.

CONTRIBUTIEBETALING VIA CLUBCOLLECT

Het innen van de contributie is elk jaar weer een flinke klus. Daarbij hoorden wij af en toe van onze leden de wens om in termijnen te kunnen betalen. Om het jou en ons gemakkelijker te maken hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht. Daarbij komt ClubConnect als beste naar voren.

ClubConnect is geen incassobureau. Zij gaan ons juist ondersteunen met deze administratieve taak. Zodra het seizoen start ontvang je een betaalverzoek per e-mail met verdere uitleg. Via een link in die e-mail kun je inloggen op een persoonlijke pagina en aangeven hoe (in termijnen of in eens) je de contributie wilt betalen.

Download de handleiding (PDF).

Let er op dat je bij het inloggen op deze website terecht komt:
https://app.clubcollect.com/member/nl/signin/letter
Dus met https://app.clubclollect.com beginnend.

Hoogte contributie lopend seizoen

Voor dit jaar zijn de contributiebedragen als volgt vastgesteld:

Contributie Opbouw RKSV De Ster Stein Seizoen 2020 / 2021   
       
  Sept.   Jan. t/m Mei
  t/m    
  Dec.    
       
Senioren (selectie) vanaf 19 jaar € 200,00   € 120,00
Senioren (lagere elftallen) vanaf 19 jaar € 180,00   € 110,00
Vrouwen (19 jaar en ouder) € 180,00   € 100,00
Vrouwen 7 x 7 competitie € 70,00   € 45,00
Veteranen € 130,00   € 75,00
JO19/JO18 (17 en 18 jaar) € 160,00   € 90,00
JO17/JO16 (15 en 16 jaar) € 160,00   € 90,00
JO15/JO14 (13 en 14 jaar) € 150,00   € 85,00
JO13/JO12 (11 en 12 jaar) € 150,00   € 85,00
JO11/JO10 (9 en 10 jaar) € 135,00   € 77,50
JO09/JO08 ( 7 en 8 jaar) € 135,00   € 77,50
JO07/JO06 (6 jaar en jonger) € 120,00   € 67,50
Steunende Leden € 50,00   € 25,00
Walking Football € 75,00   € 40,00
Korting 2e en volgende jeugd gezinslid € -25,00   € -12,50
Korting spelende vrijwilliger in overleg   in overleg
       
DE PEILDATUM VOOR DE VASTSTELLING VAN DE CONTRIBUTIE IS 01-08-2020   

Te late betaling van uw contributie

In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 10,- verschuldigd.

Indien de contributie na de 1e aanmaning niet binnen 14 dagen is voldaan wordt het lid met onmiddellijke ingang door het bestuur geschorst. Niet (op tijd) betalen betekent dus niet spelen. Geschorste spelers zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan inclusief een eventuele boete.

Leden die binnen 14 dagen na de 2e aanmaning nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan het bestuur van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief de eventueel verschuldigde boete, verschuldigd.

Royementen zullen door de vereniging worden gemeld bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Het bestuur van de vereniging kan de vordering op het lid uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.

Zolang door een lid niet aan alle contributieverplichtingen over de laatste 2 jaar is voldaan, zal de vereniging niet meewerken aan overschrijving naar een andere vereniging.

Hardheidsclausule

Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur. Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien spelers het gehele seizoen niet in staat zijn geweest te spelen en te trainen (bijvoorbeeld door langdurige blessures, werk, studie e.d.) zij aan het einde van het seizoen 50 % van de door hun betaalde contributie gerestitueerd krijgen. Deze leden worden voor het betreffende seizoen aangemerkt als incidenteel spelend lid.

KORTINGSREGELING

Indien er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin lid zijn de vereniging komen het tweede en daaropvolgend gezinslid in aanmerking voor een jaarlijkse korting van € 25,--. Deze regeling geldt voor alle actieve spelers tot 18 jaar.

TUSSENTIJDSE AAN-/AFMELDING LIDMAATSCHAP

Bij een aanmelding vóór 1 November van het lopende seizoen is de volledige contributie verschuldigd. Bij een aanmelding daarna wordt de contributie naar rato minder.

Indien bij de afmelding sprake is van gegronde redenen, kan het opzeggende lid een verzoek tot een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij de ledenadministrateur. Onder gegronde redenen wordt bijvoorbeeld verstaan: een (langdurige) ziekte die sporten verhindert en een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode. Of er sprake is van gegronde redenen, is ter beoordeling van de ledenadministratie, al dan niet in overleg met de penningmeester.

UW LIDMAATSCHAP BEEINDIGEN ? VOLG DE JUISTE PROCEDURE !

Natuurlijk kan het voorkomen dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven aan onze ledenadministratie dus niet via de trainer. Stuurt u tijdig een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw verzoek tot uitschrijving.
Dan wordt u automatisch uitgeschreven en wordt ook meteen bekeken of u recht heeft op restitutie van contributie.

Uitzonderingen

Behoudens besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen zijn de leden van het dagelijks bestuur bevoegd in voorkomende gevallen van dit reglement af te wijken.

Ingangsdatum en wijzigingen van dit reglement

Dit reglement gaat in op 1-8-2018. Alle vorige versies van dit reglement komen per deze datum te vervallen.

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.